MENU
Polish

Ogólna klauzula informacyjna RODO

w zakresie przetwarzania danych osobowych

Niniejsza klauzula realizuje obowiązek informacyjny Administratora, o którym stanowi art. 13 RODO.

⇽ Wrócić

Dbamy o prywatność Użytkowników naszych Usług i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, informujemy:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AR Generation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Aleja Gen. Antoniego Chruściela "Montera", nr 88A, 04-412 Warszawa, Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 000874920, NIP 9522211918.

II. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

Użytkownik może skontaktować z Administratorem w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez e-mail: ar@ar-generation.com lub pisemnie na adres: Aleja Gen. Antoniego Chruściela "Montera", nr 88A, 04-412 Warszawa, Polska.

III. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników na następującej podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO: - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 lit c) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
art. 6 ust. 1 lit f) RODO: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzeciej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być również wyrażona zgoda Użytkownika. [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.]: - wyrażona w określonym celu.

Cele przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane są w następujących celach:

  1. umożliwienia Użytkownikowi pobranie, uruchomienie aplikacji mobilnej, korzystania z aplikacji mobilnej, (rejestracja i uwierzytelnienie), umożliwienie Administratorowi świadczenia usług związanych z aplikacją mobilną, zapewnienie technicznej możliwości korzystania z usługi przez Użytkownika [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO];
  2. wywiązanie się z zobowiązań prawnych, ochrony praw i interesów Użytkownika lub/i Administratora [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO];
  3. wykrywania wszelkich złośliwych lub oszukańczych działań, a także analityka, interakcja z zewnętrznymi sieciami i platformami społecznościowymi, kontakt z użytkownikiem [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Podczas korzystania z usług Administrator może gromadzić określone dane np. numer telefonu Użytkownika (do rejestracji w aplikacji), adres poczt elektronicznej (do rejestracji na forum Administratora), pliki cookies (w celach analitycznych). Nie otrzymujemy ani nie przechowujemy danych dotyczących płatności oraz dotyczących zdrowia Użytkowników.

Szczegółowe cele oraz zakres przetwarzanych danych Administrator określił w Polityce prywatności oraz Polityce cookies.

IV. Recipients of personal data

Users' personal data may be transferred only to entities that are entitled to receive them on the basis of applicable provisions of the law (eg at the request of authorized bodies) or external entities that have been hired by the Controller in the provision of services (eg data storage, server hosting, technical support, analytical support). These entities may require access to data on behalf of the Controller. These entities are selected by the Controller with the greatest care and undertake to comply with Article 28 GDPR. There are appropriate contractual arrangements with these service providers to protect your data.

You have the option of sharing your personal data with other parties, in which case it will be governed by their own privacy policies [the Controller recommends reading these policies].

IV. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (np. na żądanie uprawnionych do tego organów) lub zewnętrznym podmiotom, które zostały zaangażowane przez Administratora w dostawę usług (np. przechowywanie danych, hosting serwerów, wsparcie techniczne, wsparcie analityczne). Podmioty te mogą wymagać dostępu do danych w imieniu Administratora. Podmioty te Administrator wybiera z największą starannością i zobowiązuje do przestrzegania art. 28 RODO. Istnieją odpowiednie ustalenia umowne z takimi dostawcami usług aby chronić Twoje dane.

Masz możliwość udostępnienia swoich danych osobowych innym stronom, w takim przypadku, będzie to regulowane przez ich własne polityki prywatności [Administrator zaleca zapoznanie się z tymi politykami].

VI. Przetwarzanie danych poza obszar EOG

Dane/Informacje będą głównie przechowywane i przetwarzane w UE (np. serwery w Niemczech), ale mogą zaistnieć okoliczności, w których Administrator będzie współpracował z zaufanymi stronami trzecimi spoza UE, aby świadczyć w pełni profesjonalną usługę (np. serwery w USA).

Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z profesjonalnymi podmiotami przetwarzającymi dane, używanie standardowych procedur branżowych i standardów bezpieczeństwa, stosowanie reguł określonych przez instytucje Unii Europejskiej. Przesyłając swoje dane osobowe wyraźnie zgadzasz się na takie przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie danych poza UE.

Należy również pamiętać, że w zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przeniesieniem danych Użytkownika do innego kraju innego niż własny.

VII. Okres przetwarzania danych osobowych (retencja danych osobowych)

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć Użytkownikom usługi, zapobiegać oszustwom, zapewniać Użytkownikom bezpieczeństwo informatyczne oraz prawne, lub dłużej jeżeli jest to dozwolone przez prawo. Po usunięciu aplikacji przez Użytkownika, Administrator jest uprawniony do zatrzymania informacji, które są konieczne do wypełnienia jego zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów, ochrony swoich praw [co do zasady przez okres 5 lat]. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe bezpośrednio stronom trzecich przetwarzane są przez okres odrębnie określony przez stronę trzecią.

VIII. Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędnie do do korzystania z usług. Zgody na przetwarzanie danych osobowych udzielane są przez Użytkownika dobrowolnie.

IX. Automatyczne podejmowanie decyzji

Niektóre decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany, czyli na podstawie automatycznej analizy danych. Dzięki zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji można dopasować usługę do tego, w jaki sposób z nich korzysta Użytkownik.

X. Prawa Użytkownika

Użytkownik ma prawa dotyczące sposobu wykorzystywania jego danych osobowych. W przypadku pytań skontaktuj się z Administratorem pod adresem ar@ar-generation.com

Użytkownik przysługuje: Prawo do informacji: jakie dane osobowe Administrator przetwarza i dlaczego; Prawo dostępu: można żądać wglądu w swoje dane; Prawo do sprostowania: jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe, prawo do ich poprawienia; Prawo do usunięcia danych w określonych okolicznościach; Prawo do ograniczenia przetwarzania: w ograniczonych przypadkach masz prawo żądać zaprzestania przetwarzania; Prawo do przenoszenia danych osobowych: możesz zażądać kopii swoich danych w formie nadającej się do odczytu maszynowego; Prawo do sprzeciwu w określonych okolicznościach (w tym gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów); Prawo złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych.

W/w prawa są realizowane z zastrzeżeniem art. 15-22 RODO.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności oraz Polityce plików cookies. Administrator zawsze zachęca do zapoznania się z tymi dokumentami.

Administrator wskazuje, że wszelka komunikacja, którą Użytkownik realizuje za pomocą usługi, może ujawniać szczegółowe informacje o Użytkowniku. Ponadto wszelkie informacje, które Użytkownik publikuje, będą dostępne dla innych Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika jakichkolwiek prywatnych danych osobowych, które Użytkownik udostępnia, ani za działania innych Użytkowników lub innych stron trzecich, którym Użytkownik przekazuje lub udostępnia swoje informacje lub treści.

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, jesteśmy pewni, że jesteś z niej zadowolony.