MENU
Polish

WARUNKI KORZYSTANIA

Z USŁUG AR GENERATION

Dostawcą Usług jest AR Generation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Aleja Gen. Antoniego Chruściela "Montera", nr 88A, 04-412 Warszawa, Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 000874920, zwana dalej AR Generation lub Usługodawcą.

Kontakt: ar@ar-generation.com.

⇽ Wrócić

Ar Generation zachęca do zapoznania się z niniejszą Umową, Polityką prywatności oraz innymi udostępnionymi dokumentami prawnymi.

Warunki niniejszej Umowy (Warunki korzystania z Usług), regulują zasady korzystania z Usług takich jak aplikacja mobilna: New Layer, serwisy ar-generation.com oraz newlayer.argeneration.com., a także zasady korzystania z wszystkich innych produktów i usług Ar Generation, w tym forów, blogów, serwisów, aplikacji itp.. Umowa określa prawa i obowiązki Stron i jest prawnie wiążąca. Ar Generation zastrzega sobie prawo do wskazania w przyszłości, że niektóre z Usług regulują odrębne regulaminy (które, w stosownych przypadkach, można będzie odrębnie zaakceptować).

Niniejsze Umowa jest dla Stron wiążąca poprzez interakcję Użytkownika z Usługą, w szczególności pobranie, zainstalowanie, korzystanie z Usługi Ar Generation (korzystanie z aplikacji mobilnych, odwiedzanie serwisów).

Użytkownik zamieszkujący Europejski Obszar Gospodarczy musi mieć co najmniej 16 lat (lub osiągnąć minimalny wymagany wiek w jego kraju) aby korzystać z Usług bez zgody rodziców. Użytkownicy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego muszą mieć co najmniej co najmniej 13 lat (lub osiągnąć minimalny wymagany wiek w jego kraju), aby zarejestrować się w Usługach i z nich korzystać. Oprócz wymogu osiągnięcia minimalnego wymaganego wieku do skorzystania z Usług zgodnie z obowiązującym prawem, jeżeli Użytkownik nie jest w wieku upoważniającym do akceptacji Umowy w jego kraju lub na jego terytorium, musi tego dokonać w jego imieniu rodzic lub opiekun prawny, aby Użytkownik mógł korzystać z Usług. Ar Generation zaleca zapoznanie się z niniejszym Regulaminem razem z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Poprzez interakcje z Usługą, Użytkownik potwierdza że przeczytał i zrozumiał Umowę oraz akceptuje warunki Umowy (w wymaganych przypadkach uzyskał zgodę opiekuna prawnego). Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z warunkami Umowy nie powinien korzystać z Usługi.

Ar Generation zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej Umowy, w celu uwzględniania zmian w Usługach lub zmian w obowiązujących przepisach prawnych. W takim przypadku zmieniona Umowa zostanie udostępniona on-line. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na te zmiany to musi zaprzestać korzystania z Usługi.
Korzystając nadal z Usługi, Użytkownik akceptuje zmiany.

Dane osobowe:

Poprzez interakcje z Usługą/Korzystanie z Usługi, Użytkownik akceptuje zasady przetwarzania danych osobowych przez Ar Generation. Szczegółowe zasady, którymi kieruje się Ar Generation przy przetwarzaniu danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności, Polityce plików cookies, Klauzuli Informacyjnej. Użytkownik ma prawo do zapoznania się z tymi dokumentami prawnymi.

Informacje o Usługach Ar Generation:

Ar Generation zawsze stara się umożliwić Użytkownikom Usług komunikowanie się z innymi Użytkownikami Usług, w tym za pomocą wiadomości, rozmów głosowych i wideo, przesyłania obrazów i filmów, wyświetlania swojego statusu oraz udostępniania innym osobom swojej lokalizacji, jeżeli wyrażą taką chęć. Ar Generation współpracuje z partnerami, dostawcami usług oraz podmiotami powiązanymi, aby umożliwiać Użytkownikom korzystanie z Usług, w tym komunikacje.

W celu realizacji Usługi w wymiarze globalnym, konieczne jest przechowywanie i dystrybuowanie treści i informacji w centrach danych i systemach na całym świecie, w tym poza krajem zamieszkania Użytkownika. Wykorzystanie takiej globalnej infrastruktury jest niezbędne i ma istotne znaczenie w zakresie dostarczania Usług. Infrastruktura może należeć do dostawców Usług, w tym podmiotów powiązanych lub może być przez nich obsługiwana.

Usługi mogą wymagać rejestracji z podaniem dokładnych informacji, aktualnego numeru telefonu komórkowego lub/i adresu email, a w razie jego zmiany, aktualizacji danych za pomocą funkcji zmiany dostępnej w Usłudze. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych i innych połączeń z informacjami autoryzacyjnymi.

Przy dokonaniu rejestracji, jak również w trakcie późniejszego korzystania z Usług, Użytkownik powinien podawać prawdziwe oraz kompletne dane. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych. Ar Generation nie ma obowiązku weryfikacji podanych danych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. W przypadku podania danych osób trzecich Użytkownik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na podanie danych, w szczególności zastrzeżenie to dotyczy podawania danych osobowych. Ciężar udowodnienia posiadania takiej zgody spoczywa na Użytkowniku.

Usługi Ar Generation nie zapewniają dostępu do usług ratowniczych lub dostawców usług ratowniczych, w tym policji, straży pożarnej czy szpitali ani w inny sposób nie łączą z punktami kontaktowymi bezpieczeństwa publicznego.

Usługi Ar Generation pozwalają Użytkownikowi na uzyskiwanie dostępu do zewnętrznych witryn internetowych, aplikacji, treści, innych produktów i usług oraz produktów np. Facebook lub TikTok. oraz na korzystanie z nich i interakcję z nimi. Ar Generation informuje, że niniejsza umowa oraz inne dokumenty takie jak Polityka Prywatności odnoszą się wyłącznie do korzystania z Usług Ar Generation. Korzystanie z produktów lub usług zewnętrznych, innych podmiotów regulują ich własne warunki i zasady ochrony prywatności. Ar Generation nie bierze odpowiedzialności za działania tych podmiotów/stron trzecich.

Usługi Ar Generation są Usługami rozwijającymi się. Ar Generation ma prawo wymagania akceptacji aktualizacji Usługi, z której korzystasz, w szczególności w sytuacji zainstalowania Usługi na urządzeniu używanym do dostępu do Usługi. Użytkownik akceptuje, że Ar Generation może aktualizować Usługę, powiadamiając o tym fakcie lub nie. W niektórych sytuacjach może być konieczne zaktualizowanie oprogramowania stron trzecich w celu utrzymania Usługi.

Licencja:

Prawa Ar Generation - Licencja dla Użytkownika:
Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe, domeny, logotypy, znaki użytkowe, tajemnice handlowe, patenty, rozwiązania oraz inne prawa własności intelektualnej powiązane z Usługami stanowią wyłączną własność Ar Generation oraz są chronione prawem. Użytkownik nie może wykorzystywać praw autorskich, znaków towarowych (lub podobnych znaków), domen, logotypów, znaków użytkowych, tajemnic handlowych, rozwiązań, patentów czy innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności zgody Ar Generation określającej zasady i zakres wykorzystywania. Niniejsze zasady dotyczą również podmiotów/partnerów powiązanych z Ar Generation.

Ar Generation udziela użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, nieobejmującej prawa do sublicencjonowania i niepodlegającej przenoszeniu licencji na korzystanie z Usług, z zastrzeżeniem zapisów niniejszej Umowy. Licencja ta służy wyłącznie do celu umożliwienia użytkownikowi korzystania z Usług w sposób dozwolony Umową Użytkownik nie otrzymuje żadnych licencji ani praw, dorozumianych ani żadnych innych, poza licencjami i prawami przyznanymi mu jawnie i jednoznacznie.

Prawa Użytkownika - Licencja dla Ar Generation:
Ar Generation nie rości sobie praw własności do informacji/wartości podawanych przez Użytkownika za pośrednictwem Usług. Użytkownik jest zobowiązany posiadać niezbędne prawa do informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług oraz prawo do przyznawania praw i udzielania licencji do tych praw.

W celu umożliwienia Ar Generation świadczenia Usług Użytkownik udziela Ar Generation globalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej, obejmującej prawo do sublicencji i przenoszenia, licencji na wykorzystywanie, odtwarzanie, dystrybuowanie informacji (w tym treści) przesyłanych, dostarczanych, przechowywanych, wysyłanych lub otrzymywanych w naszych Usługach lub za ich pośrednictwem, jak również na tworzenie na ich podstawie dzieł pochodnych oraz na ich wyświetlanie i wykonywanie. Prawa przyznawane na mocy licencji służą ograniczonemu celowi obsługi i świadczenia naszych Usług (np. umożliwieniu wyświetlenia zdjęcia profilowego użytkownika, komunikatu o jego statusie, przekazywania komunikatów i przechowywania komunikatów, w tym zdjęć, video itp.

Zgłoszenie naruszenia:
W celu zgłoszenia z tytułu naruszenia praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej osoby trzeciej, należy skontaktować się z Ar Generation pod adresem ar@ar-generation.com. które może podjąć działania w stosunku do konta użytkownika np. zablokować lub zawiesić konto.

Obowiązki Użytkownika:

Użytkownikowi zabrania się uzyskiwać dostęp lub/i korzystać z Usług w celu podejmowania jakichkolwiek działań, które naruszają prawa lub/i szkodzą Ar Generation lub innym podmiotom trzecim, w tym innemu Użytkownikowi.

Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usług w sposób zgodny z niniejszą Umową, innymi dokumentami prawnymi udostępnionymi przez AR Generation, przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, innymi normami obowiązującymi w danych stosunkach gospodarczych. Użytkownikowi zabrania się działań które naruszają prawa ekonomiczne, prawa do prywatności, wizerunku, prawa własności intelektualnej, prawa osobiste podmiotów trzecich.

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Usług w sposób który zakłóca ich funkcjonowanie oraz zabrania się utrudnianie korzystania z Usług innym Użytkownikom, uzyskiwać lub próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do Usług, w tym kont innych Użytkowników, Tworzyć konta do Usług w sposób nieuprawniony lub zautomatyzowany

Użytkownikowi zabrania się dokonywania działań które niszczą lub zmieniają systemy informatyczne, serwery, oprogramowania, bazy danych, w tym infrastruktury Ar Generation (w szczególności emisji wirusów, złośliwych kodów, złośliwego oprogramowania, innych szkodliwych kodów/plików). Zabrania się działań które zagrażają bezpieczeństwu organizacyjnemu oraz informatycznemu Ar Generation.

Użytkownikowi zabrania się przetwarzać, w tym wykorzystywać dane osób trzecich w sposób niezgodny z niniejszą umową lub/i celem Usługi lub/i przepisami prawa. Zabrania się podszywać pod jakąkolwiek inną osobę, wykorzystywać w sposób nieautoryzowany konta innych Użytkowników.

Użytkownikowi zabrania się udostępniać za pośrednictwem Usług materiały lub informacje, które naruszają jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawo do prywatności, prawo do reklamy lub inne prawa jakiejkolwiek osoby lub podmiotu, promowania przestępstw, grożenia dzieciom lub innym osobom i ich wykorzystywania, koordynowania działalności przestępczej. Obejmuje to w szczególności komunikację z innymi Użytkownikami, publikowanie postów w serwisach Ar Generation.

Użytkownikowi zabrania się publikować wszelkie informacje, które są obraźliwe, rasistowskie, ksenofobiczne, dyskryminujące, zawierają treści pornograficzne, przemoc, groźby, zniesławienie lub inne treści naruszające prawa oraz dobra osobiste osób trzecich.

Użytkownik odpowiada za zachowanie bezpieczeństwa swojego urządzenia, które wykorzystuje do Usługi. Użytkownik zobowiązany jest powiadamiać Ar Generation o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta lub Usług bądź naruszenia ich bezpieczeństwa. Do korzystania z Usług niezbędna jest połączenie internetowe. Użytkownik ponosi wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania.

Do korzystania z większości Usług Ar Generation niezbędne jest połączenie internetowe. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty wynikłe z dostępu do Internetu lub jego użytkowania, w tym transmisje danych. Ponadto Użytkownik musi zapewnić we własnym zakresie określone urządzenia, oprogramowanie oraz połączenia danych, aby korzystać z Usług, których w innym wypadku nie zostaną zapewnione.

Użytkownik zobowiązuje się zachować przez cały czas każdą nazwę użytkownika, hasło, klucz, lub inne dane uwierzytelniające wykorzystywane do uzyskania dostępu do Usług w tajemnicy i poufności oraz zapewnić, że żadna nieuprawniona osoba trzecia nie uzyska dostępu do Usług wykorzystując poświadczenie Użytkownika. W przypadku podejrzenia, że jakakolwiek osoba trzecia może wykorzystać dane uwierzytelniające Użytkownika należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Ar Generation i udzielić Ar Generation wszelkiej uzasadnionej pomocy w związku z każdym kolejnym postępowaniem lub innymi działaniami podjętymi przez Ar Generation.

Odpowiedzialność Użytkownika:

W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuści się zachowania zabronionego przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy, Ar Generation może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w szczególności:

  • ograniczyć lub całkowicie zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z Usługi,
  • usunąć wprowadzone przez Użytkownika informacje naruszające przepisy prawa lub prawa innych osób, lub postanowienia niniejszej Umowy,
  • powiadomić właściwe organy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę podmiotu trzeciego, w tym Ar Generation,
  • w przypadku poniesienia na skutek działań Użytkownika szkody przez osoby trzecie, domagać się od Użytkownika podjęcia działań, które uchronią Ar Generation przed ewentualną odpowiedzialnością, w tym zwrotu poniesionych przez Ar Generation strat i wydatków,
  • domagać się naprawienia poniesionej przez Ar Generation na skutek niedozwolonych działań Użytkownika szkody.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją interakcję z innymi Użytkownikami Usługi i innymi stronami, z którymi kontaktujesz się za pośrednictwem Usługi. Ar Generation nie ma obowiązku angażować się w jakikolwiek sposób w te spory.

Użytkownik za pomocą Usług Ar Generation może przesyłać określone treści - komunikaty, dźwięki, wszelkie materiały, obrazy, dane, informacje, wiadomości itp. Przesyłając lub dowolną treść, Użytkownik potwierdza, oświadcza oraz gwarantuje, że takie przekazanie nie jest poufne, nie narusza żadnych praw, ograniczeń umownych, ani innych praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do rozporządzania treścią, w tym posiada zgodę osoby trzeciej w przypadku ujawnienia jej danych, jest wolne od wirusów, oprogramowania reklamowego, oprogramowania szpiegującego, robaków lub innego złośliwego kodu.

Wyłączenie odpowiedzialności / reklamacji:

Użytkownik korzysta z Usług Ar Generation na własne ryzyko oraz odpowiedzialność oraz w sposób dobrowolny.

Ar Generation wyłącza w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie swoją odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe po stronie Użytkownika lub osób trzecich w związku z korzystaniem z Usług, w szczególności w przypadku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy lub/i przepisami powszechnie obowiązującymi.

Ar Generation dostarcza Usługi w stanie znanym Użytkownikowi bez żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym gwarancji wartości handlowej, marketingowej, komercyjnej, technicznej, przydatności do określonego celu, braku naruszeń oraz braku wirusów komputerowych lub innego szkodliwego kodu, w szczególności tych, które mogą zostać udostępnione przez innych Użytkowników Usług. Ar Generation nie gwarantuje dokładności, kompletności, przydatności dostarczanych informacji, funkcjonalności, bezawaryjności, bezpieczeństwa Usług, ani też funkcjonowania bez zakłóceń, opóźnień i niedoskonałości.

Ar Generation ma prawo monitorowania Usług, w szczególności w celu zapewnienia prawidłowości Usługi, przestrzegania przez Użytkowników umowy oraz przepisów powszechnie obowiązujących, jednakże AR Generation nie przyjmuje zobowiązania oraz odpowiedzialności prawnej za przesyłane treści Użytkowników ani innych osób trzecich. Użytkownikom lub/i podmiotom trzecim nie przysługują względem AR Generation jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

Użytkownik zwalnia Ar Generation oraz podmioty zależne, powiązane, osób wchodzących w strukturę Ar Generation, w tym członków zarządu, wspólników, dyrektorów, przedstawicieli, pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, reklamacje, powództwa, różnice zdań, spory czy też szkody, znane i nieznane, wynikające z takich roszczeń Użytkownika wobec osób trzecich, do nich się odnoszące lub w jakikolwiek sposób z nimi związane. Prawa Użytkownika wobec Ar Generation nie ulegają zmianie na skutek powyższego zastrzeżenia, jeżeli nie zezwalają na to przepisy obowiązujące w kraju lub na terytorium jego zamieszkania, które mają zastosowanie w wyniku korzystania przez niego z Usług.

Ar Generation nie ponosi odpowiedzialności za straty, których Ar Generation nie mogło w uzasadniony sposób przewidzieć w momencie przyjmowania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz w sytuacjach poza kontrolą Ar Generation.

Usługa może obejmować fora, blogi i funkcje czatu, na którym można publikować treści Użytkownika, w tym obserwacje i komentarze na określone tematy. Ar Generation nie może zagwarantować, że inni członkowie nie wykorzystają pomysłów oraz informacji, które Użytkownik udostępni. Dlatego jeżeli Użytkownik ma pomysł lub informacje, które chciałby zachować w tajemnicy i/lub nie chce aby inni Użytkownicy nie korzystali z nich, Ar Generation zaleca aby nie publikowali ich w Usłudze. Ar Generation nie ponosi odpowiedzialności za ocenę, wykorzystanie lub wynagrodzenie Użytkownika za jakikolwiek pomysł lub informacje, które Użytkownik zdecyduje się przesłać.

Ar Generation nie ponosi odpowiedzialności za postępowanie jakiegokolwiek Użytkownika przesyłającego jakiekolwiek treści.

Ograniczenie odpowiedzialności:

Ar Generation ponosi odpowiedzialność wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami ustawowymi, za utratę życia lub zdrowia bądź uszkodzenia ciała w przypadku działania celowego, rażącego zaniedbania oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt

Okres obowiązywania i rozwiązanie:

Niniejsza umowa obowiązuje do momentu rozwiązania zgodnie z postanowieniami. Strony mogą w każdym czasie wypowiedzieć niniejszą Umowę. Użytkownicy Usług Ar Generation mają prawo wypowiedzenie umowy z dowolnego powodu poprzez zaprzestanie interakcji z Usługami np. usunięcie konta, odinstalowanie aplikacji itp. Ar Generation ma prawo wypowiedzenia umowy w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy zachodzą okoliczności opisane w części „Odpowiedzialność Użytkownika” lub/i „Obowiązki Użytkownika”, w sytuacji realizacji celów Usług świadczonych przez Ar Generation lub/i ze względu na uzasadniony interes Ar Generation.

W przypadku gdy Usługa Ar Generation związana jest z obowiązkiem założenia konta przez Użytkownika - konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte jeżeli nie zostanie aktywowane po zarejestrowaniu lub jeżeli przez dłuższy okres pozostanie nieaktywne. W przypadku przekonania, że wyłączenie lub zawieszenie konta było niesłuszne, należy skontaktować się pod adresem ar@ar-generation.com. .

Informacje dotyczące płatności:

Niektóre usługi Ar Generation mogą być płatne. W takiej sytuacji transakcje płatnicze są realizowane za pośrednictwem odpowiednich platform np. Apple Store, za pośrednictwem konta Użytkownika powiązanego z kontem platformy. Jeśli Użytkownik dokona transakcji na platformie, Ar Generation zostanie powiadomiony przez procesor płatności o dokonaniu transakcji, ale nie otrzyma żadnych faktycznych szczegółów płatności.

Rozstrzyganie sporów i prawo:

W przypadku powstania sporu pomiędzy Ar Generation a Użytkownikiem, należy skontaktować się z Ar Generation pod adresem ar@ar-generation.com. w celu znalezienia rozwiązania.

Użytkownik wyraża zgodę, że wszystkie spory pomiędzy Ar Generation, a Użytkownikiem będą podlegać prawu polskiemu, bez względu na przepisy kolizyjne. Użytkownik zgadza się, że wszelkie roszczenia lub spory, które Użytkownik może mieć przeciwko Ar Generation, muszą być wyłącznie przed właściwy miejscowo dla siedziby Ar Generation.

Postanowienia końcowe:

Ar Generation może scedować lub przekazać prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy oraz innych wiążących dokumentów, w tym Polityki Prywatności, w całości lub części, dowolnej osobie lub podmiotowi w dowolnym czasie, bez zgody Użytkownika. W razie takiego przeniesienia dane Użytkownika zostaną przekazane wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a w razie potrzeby Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody. Stosunek Użytkownika z osobą trzecią będzie nadal podlegał niniejszemu Regulaminowi.

Użytkownik nie może cedować ani delegować żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz innych wiążących dokumentów, w tym Polityki Prywatności bez uprzedniej pisemnej zgody Ar Generation, a wszelkie nieautoryzowane cesje i delegacje są nieskuteczne.

Niemożność wyegzekwowania niniejszego Regulaminu nie jest uznawana za uchylenie jego postanowień lub/i zrzeczenie się praw przez Ar Generation.

Jeżeli którykolwiek z zapisów Umowy okaże się niezgodny z prawem, nieważny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, wówczas zapis ten zostanie uznany za zmieniony w minimalnym zakresie koniecznym do zapewnienia mu wykonalności, a w razie dalszej niewykonalności, za odłączony od Umowy i nie będzie wpływał na ważność i wykonalność pozostałych zapisów Umowy, a pozostałe zapisy Umowy zachowają ważność.

Ar Generation zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznanie Użytkownikowi.

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, jesteśmy pewni, że jesteś z niej zadowolony.