MENU
Polish

POLITYKA PRYWATNOŚCI

dotycząca Usługa AR Generation w tym Aplikacj New Layer

Administrator zachęca do zapoznania się z tym dokumentem.

⇽ Wrócić

Ten dokument w szczególności wyjaśnia:

 1. Kto jest Administratorem danych/informacji;
 2. Jakie dane/informacje przetwarza Administrator;
 3. Miejsce przetwarzania danych/informacji, odbiorcy danych osobowych, transfer poza EOG;
 4. Podstawy przetwarzania danych/informacji;
 5. Jak długo przechowywane są dane/informacje;
 6. Jakie są prawa Użytkownika w odniesieniu do tych danych;
 7. Inne istotne informacje.

Administrator danych osobowych

AR Generation Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (ul. Aleja Gen. Antoniego Chruściela "Montera", nr 88A, 04-412 Warszawa, Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 000874920. kontakt: ar@ar-generation.com zwany dalej AR Generation lub Administratorem.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy aplikacji mobilnej New Layer witryn internetowych Administratora ar-generation.com oraz newlayer.ar-generation.com., a także wszystkich innych produktów i usług Administratora, w tym oficjalnych forów, blogów itp.

W niniejszej Polityce używane jest pojęcie "Usług" Administratora, aby omówić wszystkie kwestie.

Informujemy również, że Umowa Użytkownika New Layer zawiera więcej informacji jako obsługiwana jest Usługa/Aplikacja.

Jakie dane/informacje przetwarza Administrator

Kiedy Użytkownik pobiera, dokonuje rejestracji, używa Usług, Administrator zbiera dane Użytkownika w zależności od celów przetwarzania tych danych. Mogą to być następujące dane:

Numer telefonu Użytkownika
Cel pobranie, rejestracja, korzystanie z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, realizacja umowy, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Adres poczty elektronicznej Użytkownika
Cel rejestracja na forum Administratora, kontakt się w związku z świadczoną Usługą Administratora, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Dane/informacje lokalizacyjne Użytkownika (współrzędne, położenie geograficzne, wysokość nad poziomem morza)
Cel korzystania z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, realizacja umowy, w przypadku Aplikacji do nawigacji w rzeczywistości rozszerzonej AR, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Kontakty Użytkowników
Cel korzystanie z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, realizacja umowy, przesyłanie Użytkownikowi informacji, realizacja kontaktu pomiędzy Użytkownikami, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Dane/informacje analityczne (analiza dotycząca zachowań Użytkowników Usługi/Aplikacji)
Cel ulepszenia interfejsu, śledzenie błędów, dostosowanie Usługi do potrzeb Użytkownika, marketing, przeprowadzania testów A/B (google analytics, google firebase), inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Dane/informacje dotyczące komunikacji (wiadomości tekstowe/email)
Cel Korzystanie z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, przesyłanie wiadomości tekstowych pomiędzy Użytkownikami, wiadomości email (jeżeli Użytkownik skontaktuje się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej), inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Zdjęcia oraz Video wykonane przez Użytkownika i wczytywane do Usługi/Aplikacji
Cel Korzystanie z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, przesyłanie zdjęć/video pomiędzy Użytkownikami, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Odczyty z kompasu, barometru, akcelerometru Usługi/Aplikacji
Cel Korzystanie z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, w celu nawigacji w rzeczywistości rozszerzonej AR, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Pliki Użytkownika wczytywane do Usługi/Aplikacji (np. obiekty/modele 3D)
Oceny (like/dislike) obiektów/modeli 3D, wprowadzanych do Usługi/Aplikacji
Cel Korzystanie z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Dane techniczne dotyczące urządzenie Użytkownika, w tym połączenie internetowe i/lub sieciowe, system operacyjny, unikalny identyfikator użytkownika lub inne szczegóły techniczne itp.
Cel Korzystanie z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Działania Użytkownika, w tym informacje jak korzystasz z usług Administratora, w tym dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z aplikacji, dane o ruchu, preferencje językowe, informacje o uruchomieniu/aktualizacji aplikacji - w celu zapewnienia usług przez Administratora.
Cel Korzystanie z Usług Administratora, zapewnienie Administratorowi możliwości świadczenia Usług, inny dopuszczalny prawem, w tym uzasadnionym interesem Administratora.

Inne dane/informacje
Cel Tylko w sytuacjach gdy jest to niezbędne z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub/i jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (np. w celu ochrony praw Administratora).

Informujemy, że pliki użytkownika, kontakty, lokalizacja mogą być również przenoszone między użytkownikami w aplikacjii.

Niektóre z typów powyższej informacji/danych mogą być gromadzone w sposób zagregowany lub zanonimizowany (zaszyfrowany) lub Administrator może jest udostępniać w taki sposób do badań lub analizy sposobu działania i korzystania z Usług.

Dane dotyczące płatności

Administrator nie przetwarza danych osobowych dotyczących płatności. Transakcje płatnicze są realizowane za pośrednictwem odpowiednich platform np. Apple Store, za pośrednictwem konta użytkownika powiązanego z kontem platformy. Jeśli Użytkownik dokona transakcji na platformie, Administrator zostanie powiadomiony przez procesor płatności o dokonaniu transakcji, ale nie otrzyma żadnych faktycznych szczegółów płatności.

Pliki cookies

Administrator oraz podmioty trzecie zbierają informacje o Użytkowniku za pośrednictwem plików cookies. Jakiekolwiek użycie plików cookies przez tę Usługę/Aplikację oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie, służy do świadczenia Usługi wymaganej przez Użytkownika. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookies można znaleźć w Polityce plików cookies, która stanowi integralną część niniejszej Polityki prywatności

Przetwarzanie danych osobowych dzieci

Administrator informuje, że zgodnie z prawem Użytkownik powinien mieć odpowiedni wiek aby korzystać z Usługi/Aplikacji. Ponadto dziecko powinno zapytać opiekuna o wyrażenie zgody na korzystania z Usług/Aplikacji. Szczegółowe zasady korzystania z Usługi/Aplikacji przez dzieci określają Warunki korzystania z Usługi. Jeżeli rodzic lub opiekun ma pytania co do zasad przetwarzania danych osobowych dziecka może skontaktować się z ar@ar-generation.com

Miejsce przetwarzania danych/informacji
Odbiorcy danych osobowych
Przekazanie danych poza EOG

Dane są przetwarzane w biurach operacyjnych Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. W zależności od lokalizacji Użytkownika, transfery danych mogą wiązać się z przeniesieniem danych Użytkownika do innego kraju niż ich własny.

Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych/informacji. Przetwarzanie odbywa się przy użyciu narzędzi informatycznych i technicznych, z zachowaniem procedur organizacyjnych i trybów ściśle związanych ze wskazanymi celami.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawnych (np. na żądanie uprawnionych do tego organów) lub zewnętrznym podmiotom, które zostały zaangażowane przez Administratora w dostawę usług (np. przechowywanie danych, hosting serwerów, wsparcie techniczne, wsparcie analityczne). Podmioty te mogą wymagać dostępu do danych w imieniu Administratora. Podmioty te Administrator wybiera z największą starannością i zobowiązuje do przestrzegania art. 28 RODO. Istnieją odpowiednie ustalenia umowne z takimi dostawcami usług aby chronić dane Użytkownika.

Dane/Informacje będą głównie przechowywane i przetwarzane w UE (np. serwery w Niemczech), ale mogą zaistnieć okoliczności, w których Administrator będzie współpracował z zaufanymi stronami trzecimi spoza UE, aby świadczyć w pełni profesjonalną usługę (np. serwery w USA).

Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez współpracę z profesjonalnymi podmiotami przetwarzającymi dane, używanie standardowych procedur branżowych i standardów bezpieczeństwa, stosowanie reguł określonych przez instytucje Unii Europejskiej. Przesyłając swoje dane osobowe wyraźnie zgadzasz się na takie przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie danych poza UE.

Dane oraz informacje mogą być udostępnione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług innym stronom. Usługi Administratora mogą od czasu do czasu zawierać treści lub usługi stron trzecich lub łączyć Użytkownika z nimi. Zasady przetwarzania danych w takich sytuacjach są uregulowane przez ich własne polityki prywatności. Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje zewnętrznych witryn ani firm, dlatego Administrator zaleca zapoznanie się politykami prywatności stron trzecich

Podstawy przetwarzania danych/informacji

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub strony trzeciej.

Przetwarzanie odbywa się w celu skorzystania przez Użytkownika z naszych Usług z jednej strony, oraz zapewnienia przez Administratora realizacji tej Usługi w sposób optymalny i profesjonalny z drugiej Strony, w tym możliwość uczestnictwa w interaktywnych funkcjach Usługi, możliwość skorzystania z systemów komunikacji pomiędzy Użytkownikami.

Administrator Monitoruje wydajność Usług, aby zapewnić że Usługi są za realizowane najbardziej efektywny sposób dla Użytkownika i jego urządzenia oraz dla egzekwowania umowy/zasad określonych z Użytkownikiem, zawiadamiać o zmianach w Usłudze, zapewniać, podtrzymywać, chronić i ulepszać Usługę, oraz chronić Użytkowników Usługi.

art. 6 ust. 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - czyli w celu gdy jesteśmy zobligowani do przetwarzania z uwagi na przepisy powszechnie obowiązujące.

[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika wyrażona w określonym celu.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak brak zgody może spowodować brak możliwości korzystania z Usługi. Wyrażona zgoda jest wyraźna oraz jednoznaczna.

UPRAWNIENIE URZĄDZENIA DO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od konkretnego urządzenia Użytkownika, ta Aplikacja może wymagać pewnych uprawnień, które umożliwiają jej dostęp do Danych urządzenia Użytkownika, jak opisano poniżej.

Administrator informuje Cię, że wymaga zgody Użytkownika do dostępu Usługi/Aplikacji:
1) Aparatu/mikrofonu urządzenia - w celu tworzenia zdjęć oraz nagrań video, w tym nagrań video z dźwiękiem;
2) Dostęp do plików Użytkownika - w celu przesłania plików do wczytania modeli 3 D generowanych przez Usługę/Aplikacje oraz w celu umożliwienia Użytkownikowi możliwość przesyłania i wymiany między sobą plików/informacji/zdjęć/video, innych plików;
3) Wysyłania powiadomień PUSH na urządzenie oraz innych informacji o usługach/produktach.

Domyślnie uprawnienia te muszą zostać przyznane przez Użytkownika, zanim będzie można uzyskać dostęp do odpowiednich informacji. Udzielone pozwolenie może zostać w każdej chwili cofnięte przez Użytkownika. Należy pamiętać, że cofnięcie takich uprawnień może wpłynąć na prawidłowe działanie Usługi. Jeśli Użytkownik udzieli któregokolwiek z poniższych uprawnień, odpowiednie Dane Osobowe mogą być przetwarzane (np. dostępne, modyfikowane) przez tę Aplikację.

W szczególności prosimy Użytkownika o pozwolenie na wysyłanie powiadomień PUSH. Potrzebujemy tego, aby przesyłać Użytkownikowi powiadomienia o otrzymanych wiadomościach, powiadomienia o nowych funkcjach aplikacji, powiadomienia o nowych obiektach w lokalizacji użytkownika i inne informacje, które uważamy za niezbędne do dostarczenia użytkownikowi.

Czas przetwarzania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zebrane, zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć Użytkownikom usługi, zapobiegać oszustwom, zapewniać Użytkownikom bezpieczeństwo informatyczne oraz prawne, lub dłużej jeżeli jest to dozwolone przez prawo. Po usunięciu aplikacji przez Użytkownika, Administrator jest uprawniony do zatrzymania informacji, które są konieczne do wypełnienia jego zobowiązań prawnych, rozwiązywania sporów, ochrony swoich praw [co do zasady przez okres 5 lat]. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe bezpośrednio stronom trzecich przetwarzane są przez okres odrębnie określony przez stronę trzecią.

Prawa Użytkownika:

Użytkownik ma szereg praw wynikających z RODO. Te prawa mają zastosowanie do wszystkich naszych użytkowników.

 1. Prawo do dostępu/informacji: jakie dane osobowe Administrator przetwarza i dlaczego (niniejsza informacja);
 2. Prawo do sprostowania: jeśli posiadane dane są niedokładne, prawo do ich poprawienia;
 3. Prawo do usunięcia: prawo do usunięcia swoich danych w określonych okolicznościach;
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. Prawo do przenoszenia danych: można zażądać kopii swoich danych w formie nadającej się do odczytu maszynowego, którą można przesłać innemu dostawcy;
 6. Prawo do sprzeciwu: w określonych okolicznościach (w tym gdy dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów lub w celach marketingowych);
 7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku złożenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych może skutkować tym, że niektóre lub wszystkie Usługi Administratora staną się dla Użytkownika niedostępne.

 1. Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem: istnieje kilka praw w tym obszarze, w których przetwarzanie odbywa się wyłącznie w sposób automatyczny, a decyzja wywołuje skutki prawne lub istotne dla osoby fizycznej. W takich okolicznościach prawa Użytkownika obejmują prawo do zapewnienia interwencji człowieka w proces podejmowania decyzji.

W/w prawa są realizowane z zastrzeżeniem art. 15-22 RODO.

Użytkownikom będącym mieszkańcami Kalifornii (USA) przysługują również następujące prawa (oprócz wymienionych powyżej) wynikające z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów:

 • prawo żądania ujawnienia pewnych informacji i wyjaśnienia, w jaki sposób zebrano wykorzystano oraz udostępniono dane osobowe Użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy
 • Prawo żądania usunięcia danych osobowych, które zebrano zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z którychkolwiek z tych praw lub ma pytania dotyczące, ich może skontaktować się z ar@ar-generation.com

Administrator wskazuje, że wszelka komunikacja, którą Użytkownik realizuje za pomocą usługi, może ujawniać szczegółowe informacje o Użytkowniku. Ponadto wszelkie informacje, które Użytkownik publikuje, będą dostępne dla innych Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika jakichkolwiek prywatnych danych osobowych, które Użytkownik udostępnia, ani za działania innych Użytkowników lub innych stron trzecich, którym Użytkownik przekazuje lub udostępnia swoje informacje lub treści.

Administrator może zmienić Politykę prywatności. Jeżeli to zrobi umieści zmienioną wersję on - line. Jeżeli Użytkownik ma pytania dotyczące zmian może skontaktować się z Administratorem.

W Polityce plików cookies szczegółowo opisane są zasady przetwarzanie tej kategorii danych. Administrator zaprasza do kontaktu.

Używamy plików cookies, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny, jesteśmy pewni, że jesteś z niej zadowolony.